FANDOM


XXXG-01S2R 01 XXXG-01S2 Altron Gundam
(R+)雙頭龍高達 アルトロンガンダム
COST 5 顏色 白(W) 技能 -
基本數值 5000 4000 2000 滿等數值 8000 6000 2000
專用駕駛員

Chang02 Chang(R)02 ChangSR02

此卡開技後最大數值 8000 6000 2000
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Chang02(R)五飛 (前排+500格) 11750 7500 4250
Chang(R)02(R+)五飛 (前排+1000格&800防) 12500 7000 5550
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。