FANDOM


RX-79(G)(E3)01 RX-79(G) Gundam Ground Type
(SR++)陸戰型高達 陸戦型ガンダム
COST 6 顏色 藍(08MS) 技能 コジマ大隊Lv.5 (配置藍色駕駛時,依自軍卡組剩餘卡量倍數+450全能力)
基本數值 6000 5500 5500 滿等數值 8500 8500 8500
專用駕駛員

Shiro02 ShiroR02 ShiroR 02 Karen02 Michel02

Terry02 KarenN 02 TerryN 02 Aina02 AinaN 02

此卡開技後最大數值 13900 13900 13900
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。