FANDOM


RX-79(G)(E2) 01 RX-79(G) Gundam Ground Type
(SR+)陸戰型高達 陸戦型ガンダム
COST 6 顏色 藍(08MS) 技能 コジマ大隊Lv.4 (配置藍色駕駛時,依自軍卡組剩餘卡量倍數+400全能力)
基本數值 5500 5500 5500 滿等數值 8000 8000 8000
專用駕駛員

Shiro02 ShiroR02 ShiroR 02 Karen02 Michel02

Terry02 KarenN 02 TerryN 02 Aina02 AinaN 02

此卡開技後最大數值
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。