FANDOM


RX-0-2R 201 RX-0-2 BANSHEE
(R+)報喪女妖 バンシィ
COST 6 顏色 藍(UC) 技能 黒いユニコーン (配置新人類強化人機師時,該駕駛+50%全能力)
基本數值 4500 4500 4500 滿等數值 6500 6500 6500
專用駕駛員

Marida02 MaridaC502 MaridaC5202 Ple1202 Riddhe02

Puru1202 Riddhe(E)02 Marida(R)02 Riddhe(R)02 RiddheSR02

此卡開技後最大數值 6500 6500 6500
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Marida02(R)瑪莉妲 (後排+500射防) 9750 10625 10250
MaridaC502(R+)瑪莉妲 (後排+500射防) 10125 11375 10625
MaridaC5202(R+)瑪莉妲(彩G) (後排+500射防) 10125 11750 10625
Ple1202(R+)普露十二 (前排+800格防) 12425 8250 10550
Riddhe02(R)利迪 (前排+500防) 9750 9750 10625
Puru1202(R+)普露十二 (敵軍場中名字有GUNDAM時+100%格射-100%防) 12500 12500 8500
Riddhe(E)02(R+)利迪 (己方場合有配置UC系列機體時+800全能力) 10550 10550 11675
Marida(R)02(R+)瑪莉妲 (駕駛サイコミュ機體時+800射防) 7500 12050 10925
Riddhe(R)02(R+)利迪 (駕駛專機時,該機+15%全能力) 9975 11475 11475
排名獎勵Star01 基本數值 4750 4750 4750 滿等數值 6750 6750 6750
此卡開技後最大數值 6750 6750 6750
排名獎勵Star01Star01 基本數值 5000 5000 5000 滿等數值 7000 7000 7000
此卡開技後最大數值 7000 7000 7000
排名獎勵Star01Star01Star01 基本數值 5500 5500 5500 滿等數值 7500 7500 7500
此卡開技後最大數值 7500 7500 7500
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Marida02(R)瑪莉妲 (後排+500射防) 10750 11625 11250
MaridaC502(R+)瑪莉妲 (後排+500射防) 11125 12375 11625
MaridaC5202(R+)瑪莉妲(彩G) (後排+500射防) 11125 12750 11625
Ple1202(R+)普露十二 (前排+800格防) 13425 9250 11550
Riddhe02(R)利迪 (前排+500防) 10750 10750 11625
Puru1202(R+)普露十二 (敵軍場中名字有GUNDAM時+100%格射-100%防) 13500 13500 9500
Riddhe(E)02(R+)利迪 (己方場合有配置UC系列機體時+800全能力) 11550 11550 12675
Marida(R)02(R+)瑪莉妲 (駕駛サイコミュ機體時+800射防) 8500 13050 11925
Riddhe(R)02(R+)利迪 (駕駛專機時,該機+15%全能力) 11125 12625 12625
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。