FANDOM


RMS-116H01 RMS-116H Hobby Hi-Zack
(R)民用型高渣古 ホビー·ハイザック
COST 1 顏色 紅(CCA) 技能
基本數值 2000 0 3000 滿等數值 3000 0 4500
專用駕駛員

Char02 Char202 Quattro02 Quattro202 CharC102 CharSR02 QuattroSR02 CharSR202 Quess02 Gyunei02 Quess(R)02 Gyunei(R)02

CharSR302 Quattro(M)02 CharSR402 GyuneiSR02 Char(R)02 CharSR502 QuessSR02 CharR 02 CharSR602 QuattroSR202 QuessSR202

此卡開技後最大數值 3000 0 4500
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Char02(R+)馬沙(宇宙場合+800射防) 6000 3800 8300
Char202(R+)馬沙(宇宙場合+800射防) 6000 4050 8300
Quattro02(R+)古華多羅 (後排+500射防) 6000 3500 8000
Quattro202(R+)古華多羅 (後排+500射防) 6100 3600 8100
CharC102(R+)馬沙 (己方場合全是紅卡時,全軍+800全能力) 5800 2800 7300
CharSR02(SR)馬沙 (駕駛サイコミュ機體時,本卡+60%格射) 6750 3750 8250
Quess02(R+)姬絲(後排+1000射防) 4000 4500 8250
Gyunei02(R+)傑尼 (後排+800射防) 5750 3800 7800
QuattroSR02(SR)古華多羅 (此卡配置專機時+1200射防) 6000 5200 8950
CharSR202(SR)馬沙 (己方場合全是卡時+2500射防) 6750 3750 8250
Quess(R)02(R)姬絲 (己方場合有男性駕駛時+800全能力) 5800 4550 8300
Gyunei(R)02(N+)傑尼 (後排+500射防) 4750 2750 6750
CharSR302(SR)馬沙 (駕駛專機時,本卡+50%全能力) 8500 4000 8875
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。