FANDOM


RGM-79CR01 RGM-79CR GM Type C High Mobility Type
(SR+)吉姆改高機動型 ジム改高機動型
COST 2 顏色 黑(AOZ) 技能 T3部隊Lv.4 (配置駕駛時,依自軍T3部隊量倍數+2250全能力)
基本數值 4250 4250 4250 滿等數值 6000 6000 6000
專用駕駛員
此卡開技後最大數值 12750 12750 12750
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。