FANDOM


RB-79K01 RB-79K Ball(K)
(R)鐵球K型 先行量産型ボール
COST 1 顏色 藍(08MS) 技能 宇宙適性 (宇宙場合+500全能力)
基本數值 0 3500 1000 滿等數值 0 5000 2000
專用駕駛員

Shiro02 ShiroR02 ShiroR 02

此卡開技後最大數值 500 5500 2500
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Shiro02(SR)斯羅 (己方場合全都是08小隊時,全軍全能力+1200) 4700 9700 6700
ShiroR02(R)斯羅 (前排+500防) 2500 7500 5500
ShiroR 02(R+)斯羅 (上回合敗北+100%格射) 5000 10000 5250

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。