FANDOM


MSN-03(Quess)01 MSN-03 Jagd‧Doga(Quess)
(SR)乍得·德卡(姬絲機) ヤクト·ド-ガ(クェス機)
COST 6 顏色 紅(CCA) 技能 オールレンジ攻撃 (配置新人類強化人時+2000射)
基本數值 1000 6000 5000 滿等數值 2000 9000 7000
專用駕駛員

Quess02 Quess(R)02 QuessSR02 QuessSR202

此卡開技後最大數值 2000 11000 7000
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Quess02(R+)姬絲 (後排+1000射防) 3000 15500 10750
Quess(R)02(R)姬絲 (己方有男性駕駛時+800全能力) 3800 14550 9800
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。