MSN-03(Quess)

MSN-03(Quess)01.jpg
MSN-03 Jagd‧Doga(Quess)
(SR)乍得·德卡(姬絲機) ヤクト·ド-ガ(クェス機)
COST 6 顏色 紅(CCA) 技能 オールレンジ攻撃 (配置新人類強化人時+2000射)
基本數值 1000 6000 5000 滿等數值 2000 9000 7000
專用駕駛員
Quess02.jpg
(R+)姬絲
Quess(R)02.jpg
(R)姬絲
QuessSR02.jpg
(SR)姬絲
QuessSR202.jpg
(SR)姬絲
此卡開技後最大數值 2000 11000 7000
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Quess02.jpg(R+)姬絲 (後排+1000射防) 3000 15500 10750
Quess(R)02.jpg(R)姬絲 (己方有男性駕駛時+800全能力) 3800 14550 9800
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。