FANDOM


MSN-03(Quess)(E)01 MSN-03 Jagd‧Doga(Quess)
(SR)乍得·德卡(姬絲機) ヤクト·ド-ガ(クェス機)
COST 7 顏色 紅(CCA) 技能 地球寒化作戰Lv.3 (配置新人類強化人時,依自軍サイコミュ機數+1000全能力)
基本數值 0 6500 6250 滿等數值 0 9250 9000
專用駕駛員

Quess02 Quess(R)02 QuessSR02 QuessSR202

此卡開技後最大數值 3000 12250 11000
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。