FANDOM


MS-07BSR01 MS-07B Gouf(Ramba Ral)
(SR)老虎(賴巴.拉路機) グフ(ランバ・ラル機)
COST 6 顏色 綠(0079) 技能 白兵戰特化 (前排+20%格防)
基本數值 6500 0 4000 滿等數值 10000 0 6000
專用駕駛員

Ramba02 Ramba202 RambaC502

此卡開技後最大數值 12000 0 7200
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Ramba02(R)賴巴 (前排+500格) 16000 2500 9700
Ramba202(R)賴巴 (前排+500格) 16250 2500 9700
RambaC502(R+)賴巴 (配置專機時,此卡+60%全能力) 17400 1000 11400

除非特別說明,社區內容使用CC-BY-SA 授權許可。