GAT-X25201.jpg GAT-X252 Forbidden Gundam
(R+)禁斷高達 フォビドゥンガンダム
COST 5 顏色 白(SEED) 技能 TP装甲 (後排+800防)
基本數值 3000 1000 4000 滿等數值 4500 2000 6000
專用駕駛員

(R)夏尼 (R+)夏尼 (R+)夏尼

此卡開技後最大數值 4500 2000 6800
此卡搭配滿等專駕+開技後最大數值 (配專駕後全能力+1000)
Shani02.jpg(R)夏尼 (後排+500射防) 7000 5000 10050
(R+)夏尼(R+)夏尼 (駕駛SEED系列作品機體時,該機+15%全能力) 6175 5050 11200
(R+)夏尼(R+)夏尼 (上回合敗北+1500全能力) 8500 6000 11800
除非另有註明,否則社區內容均使用CC-BY-SA授權條款。